خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب زندان
آخرین بروزرسانی : 24 شهریور 1395 ساعت : 16:29:32

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان | تعبیرخواب زندان | tabire khab

تعبیر خواب زندان,تعبیر خواب زندانی شدن همسر,تعبیر خواب زندانبان,تعبیر خواب زندانی بودن مرده,تعبیر خواب زندانی شدن در خانه,تعبیر خواب زندانی کردن,تعبیر خواب زندانی شدن,تعبیر خواب زندان چیست,تعبیر خواب زندانی بودن,تعبیر خواب زندانی شدن دوست,تعبیر خواب زندانبان بودن,تعبیر خواب زندانبان ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن زندانبان,تعبیر خواب زندانی شدن مرده,تعبیر خواب زندانی شدن,تعبیر خواب زندانی شدن پدر,تعبیر خواب زندانی شدن برادر,تعبیر خواب زندان شدن,تعبیر خواب زندانی چیست,تعبیر خواب زندانی بودن

تعبیر خواب زندان ,تعبیرخواب زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

خواب زندان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زندان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زندان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زندان را مطالعه نمایید و متوجه شوید زندان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زندان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زندانبان  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست

تعبیر خواب زندانبان در خواب اگر غریبه باشد غم و اندوه است

تعبیر خواب زندان گور و بلاست و آزمایش دوستان و شاد کردن دشمنان

تعبیر خواب به زندان رفتن و سریع بیرون امدن،رسیدن به خداست

تعبیر خواب زندان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زندان مجهول گور و قبر است

تعبیر خواب زندان معروف غم و غصه است

تعبیر خواب زندان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن زندان معروف بزرگی و مقام است

تعبیر خواب زندان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بیرون از زندان بودن رهایی از غم و غصه است

تعبیر خواب درون زندان بودن شروع غم و غصه است

تعبیر خواب بودن در زندان نا معلوم خوب نیست و قبر می باشد

تعبیر خواب باز شدن در زندان و رهایی شما از زندان بسیار خوب است

تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را می شناسید رهای از غم است و سلامتی است

تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را نمی شناسید غم است

تعبیر خواب زندان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زندان بازپروری ، شایعات و غیبت کردن است

تعبیر خواب زندان از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب زندان ایمنی از پادشاه است

تعبیر خواب زندان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زندان این است که کارهای شما به ضضر شما تمام می شود

تعبیر خواب زندانی شدن راضی نبودن از خانواده است و از دست دادن شغل است

تعبیر خواب فرار از زندان غلبه بر مشکلات است

تعبیر خواب آزادی از زندان غم و اندوه است

تعبیر خواب زندان | زندان در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 38 نظر ثبت شده است.

 1. اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

 2. سلام.
  من یکی از رفیقام که به جرم بدهکاری توی زندان هست را در خواب دیدم که یه ماشین مینوبوس داره و میخواد بفروش و من بهش گفتم این ماشین برا زندان خوبه چون که هیچی توش معلوم نیست روی یه میدان جلوی بنگاه وایساده بودیم من رفتم دور میدان دور زدم برگشتم دیدم اون رفته ‌‌….
  لطف کنید تعبیرش را برام بفرستید.
  متشکرم.

 3. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

 4. ابراهیم کرمانی گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد.

 5. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصی یافتن و عاقبتِ نیکو باشد. و چون مجهول بود، دلیل کوری و غم و اندوه است. زندان به خواب دیدن گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

 6. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

 7. لوک اویتنهاو می گوید :

  زندان بازپروری : شایعات ، غیبت کردن

 8. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود

 9. خواب دیدم که برادرم در زندان است و از من میخواهد از پدرو مادر مرده ام برایش شفاعت بگیرم

 10. خواب دیدم تو زندانم خیلی وحشت زده و ناراحتم , شوهرم داشت می رفت و به من گفتند 141 روز دیگه از زندان آزاد خواهی شد

 11. من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

 12. سلام.من خواب دیدم عشقمو بخاطرمن دارن میبرن زندان ومنم بهش رضایت ندادم توخواب خیلی ناراحتو پشیمون بودم توروخدا کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 13. من خواب دیدم کسی که میشناختمش من رو توی یه اتاقی در زندان گذاشت با وسایلم و وقتی داشت میرفت بهم گفت سال بعد میارمت بیرون
  زندان خیلی مرتب بود و میتونستم آدمها رو توی اتاقهای دیگه ببینم
  لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه ؟

 14. من خواب دیدم به همراه داداشم رفتم به زندان که خودمون رفتیم یعنی کسی مارونگرفت خودمون باپاخودمون رفتیم که ورودی زندان ابتدا داداشم میره داخل وداخل زندان همه فامیلامون هستندوآشنا.که من هنوزداخل نرفته که یکی ازفامیلامون میگه اینجاکه جانیس میخای بیای جاکی منم یه اسم گفتم بعد ازخواب بلند شدم یعنی داخل زندان نرفتم که فامیلامون دوس نداشتن من بیام داخل.لطف کنید این خوابو تعبیرکنید چون من همین امروز قصد کاریو داشتم وخواستم برای شغلم ازیجایی برم جای دیگه

 15. تو خواب دیدم منو که کنار همسرم بودم دستگیر کردند البته فقط اسمش دستگیر بود چون منو با احترام بردن به یه جای تقریبا زیر زمینی شکل دلیل دستگیر شدنم هم این بود که مامورا باور نمیکردن که منو و همسرم زن و شوهر هستیم و هرچه قدر من اصرار میکردم باورشون نمیشد اما همسرم بی اعتنا بود و کاری نمیکرد حتی خودش هم دستگیر نشد .

 16. خواب دیدن دور یه ستون زندان های خیلی کوجیک که اگه خودت رو جمع کتی به صورت خوابیده توش جا میشی هست و من و دوستام باید بریم تو اون زندان دوستایی که نمیشناختم اما از اول تا اخر خواب ندیدم که وارد اون زندان بشم حز یه بار که سریع در اومد معنیش چیه ؟؟

 17. سلام ،من خواب دیدم یکی از دوستانم که زندان است ازاده و برایم یک.شیشه شراب عالی اورده و یک استکان خودش و یکی برایم ریخت خوردیم استکان سوم که اخرین بود یک ادم ناشناس بود امد خورد و با گفتن من هکم زندانم در اومده رفت،ممنون میشم تعبیر کنین

 18. سلام خواب دیدم شوهرم برای چند ماهی میخاست به زندانی در شهر خودمون بره کسی که چهرش معلوم نبود ولی میشناختیمش در خواب میخاست بیاد دنبالش زندان رو در خواب ندیدم ولی حرفش بود …میشه بگین چه تعبیری داره …خیلی نگران وناراحت بودم در خواب.گریه میکردم

 19. شوهر خواهرم که از دنیا رفته را در زندان انفرادى دیدم که فلج کامل هم شده بود و موهاى سر و ریش هایش سیاه و بلند بود

 20. شوهر خواهرم که از دنیا رفته را در خواب دیدم که در زندان انفرادى است و فلج شده و موهاى سر و ریش بلند شده و سیاه رنگ

 21. خواب زندانی شدن یک فرد اشنا تعبیرش چیست

 22. مادر شوهرم خواب دیده بوده که میخواستن شوهرمو ببرن زندان.مادرشوهرم هم خیلی ناراحت بوده و گریه میکرده که توزندان بهش سخت نگذره.لطفا تعبیر خوابمو زود بگید نگرانم.

 23. پدرم یه مدتی کوتاهی شده زندانیست من خواب دیدم از زندان آزاد شده و اومده خونه و گیریه میکند.

 24. پدرم زندانی است خواب دیدم آزاد شده و برگشته خانه

 25. خواب دیدم که با یکی افتادم زندان به دلیل کشت یک نفر ولی بهم نگفتن چه موقع ازاد میشم لطفا کمکم کنید ممنون

 26. خواب پسر دوستم را که زندانیه دیدم که آمده خونه و آزاد شده

 27. همسرم خواب دیده من تو زندان هستم و خودش هم بیرون داشته گریه می کرده .

 28. خواب دیدخواب دیدم برایم 6 ماه زندانی بریده اند اما علتش را نمیدانم و در اخر هم گفتند اشتباه شده است و ازاد شدم.

 29. سلام. خواب دیدم در مسجد خیلى کوچک زندانى شدم که سقفى کوتاه و فقط جاى پنج نَفَر را داشت و دو جا نماز با مهر داشت. لازم به ذکر است که آن مسجد را در بیدارى مى شناسم که مسجدى بزرگ است. لطفا لطفا هرچه سریع تَر مرا از تعبیر آن آگاه کنید.تشکر

 30. من خواب دیدم محکوم به حبس شدم و بهم میگن باید برم و دوره ش رو طی کنم خیلی م ترسیده بودم..خواهشا تعبیرشو بهم بگین گیج شدم

 31. من خواب دیدم مادر کسی که دوسش دارم میگه عشقم زندانه تعبیرش چیه?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

 32. سلام من در خواب دیدم که با مادر بزرگم رفتیم زندان به عیادت پسر عمم که زندانی شده بود لطفا تعبیرشو بگین

 33. من خواب دیدم یکی از آشنایان که در حال حاضر زندانی ست آزاد شده و. خیلی خوشحاله:-(‘!!

 34. شوهرم خواب دیده من وخودش زندانی شدیم وپسرمان سرپرستی اش به مادر شوهرم رسیده اما در اخر متهم اصلی پیدا شده ورهایی پیدا کردیم

 35. مادرم خواب پدرش که به رحمت خدا رفته است را دیده که در زندان است

 36. سلام.من یه مدت منتظر ویزا هستم !!!! چند شب پیش خواب دیدم داخل زندانی هستم که حکم آزادیم اومده و تو راهروش در حال خارج شدن بودم .نمی دونم وا قعاآزاد می شم یا نه

 37. من یک پسرخاله دارام که الان حدود 1.5 سال زندانی هست خواب دیدیم که از زندان ازاد شده و اورو را برای معاینه به بیمارستان بدیم

 38. من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات