خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب شیرینی
آخرین بروزرسانی : 18 شهریور 1395 ساعت : 23:30:29

تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب شیرینی,تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق,تعبیر خواب شیرینی گرفتن,تعبیر خواب شیرینی فروشی,تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران,تعبیر خواب شیرینی دادن,تعبیر خواب شیرینی پختن,تعبیر خواب شیرینی خامه ای خوردن,تعبیر خواب شیرینی گرفتن از مرده,تعبیر خواب شیرینی دادن به مرده,تعبیر خواب شیرینی گرفتن,تعبیر خواب شیرینی گرفتن از دیگران,تعبیر خواب گرفتن شیرینی از دست مرده,تعبیر خواب گرفتن شیرینی از مرده,تعبیر خواب شیرینی هدیه گرفتن,تعبیر گرفتن شیرینی در خواب,تعبیر خواب گرفتن شیرینی از سید,تعبیر خواب گرفتن شیرینی نذری,تعبیر خواب شیرینی فروشی,تعبیر خواب شیرینی فروش,تعبیر خواب شیرینی قنادی,تعبیر خواب مغازه شیرینی فروشی,تعبیر خواب دیدن شیرینی فروشی,تعبیر خواب رفتن به شیرینی فروشی,تعبیر خواب شیرینی دادن مرده,تعبیر خواب شیرینی دادن به مرده,تعبیر خواب شیرینی دادن مرده,تعبیر خواب شیرینی دادن به مردم,تعبیر خواب شیرینی خوردن,تعبیر خواب شیرینی پختن,تعبیر شیرینی پختن در خواب,تعبیر خواب شیرینی پزی,تعبیر خواب پخت شیرینی,تعبیر خواب خوردن شیرینی خامه ای,تعبیر خواب خوردن شیرینی خامه ای در خواب,تعبیر خواب خوردن کیک خامه ای,تعبیر گرفتن شیرینی از مرده در خواب

تعبیر خواب شیرینی , شیرینی در خواب , تعبیر دیدن شیرینی در خواب دیدن

دیدن شیرینی در خواب یک خواب معمولی می باشد.در صورتی که شما هم در خوابتان شیرینی دیده اید و میخواهید تعبیر خواب خودتون رو پیدا کنید مطمئن باشید کامل ترین تعبیر خواب شیرینی رو براتون آماده کردیم.

تعبیر خواب شیرینی از نظر محمد بن سیرین

تعبیر دیدن شیرینی ، دلیل شادی و روزی حلال باشد.

تعبیر گرفتن شیرینی از دیگران اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

تعبیر خواب شیرینی از نظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن شیرینی در خواب دلیل بر شش وجه دارد.

دیدن شیرینی وجه اول:مربوط می شود به مال حلال.

تعبیر خوردن شیرینی وجه دوم: دلیل بر منفعت و سود دارد.

دیدن شیرینی در خواب وجه سوم: به این معنی است که علم و حکمت بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب شیرینی وجه چهارم: دلیل بر فرهنگ دارد.

تعبیر دیدن شیرینی در خواب وجه پنجم: بر این است که ثنای و مدح نیکو را دارا هستید.

دیدن شیرینی وجه ششم: دلیل بر داشتن کنیزکی خوبروی دارد.

تعبیر خواب شیرینی از نظر یوسف نبی علیه السلام

تعبیر دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد.

تعبیر خواب شیرینی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خوردن شیرینی در خواب اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید.

خریدن شکلات در خواب خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید.

خوردن شیرینی در خواب اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد.

خوردن شکلات در خواب اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

تعبیر خواب شیرینی از نظر آنلی بیتون

تعبیر دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد.

تعبیر خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد.

تعبیر پختن شیرینی اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد.

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 56 نظر ثبت شده است.

 1. اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ خوردن‌، دادن‌، گرفتن‌ یا سرقت‌ شیرینی‌ هستید، یعنی‌ مسایل‌ و مشکلات‌و اختلاف‌ نظرها و مشاجرات‌ بی‌اهمیت‌ و پیش‌ پا افتاده‌ای‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ خواهید سپرد که‌آزارتان‌ می‌دهند. اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ پختن‌ و درست‌ کردن‌ شیرینی‌ هستید، این‌ خواب‌ معنای‌بسیار مثبتی‌ دارد و نشان‌ دهنده‌ احساسات‌ خوش‌ بینی‌ یا ترفیع‌ و ارتقایی‌ در مقام‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌شما است‌.

 2. قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت ندارد و بی آن که زیانکار باشد سود بخش هم نیست. اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید دروغ می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده خوش دل نگه می دارید. اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می برید. متاعی که قناد به شما می دهد در خواب لذتی است زودگذر که ندامت و پشیمانی باقی می گذارد. اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج می شوید کارهای عبث و بیهوده می کنید.

 3. اگر کسی در خواب شیرینی خورد و یا کسی به او شیرینی داد، شادی و روزی حلال و خشنودی و رضایت او را در بر خواهد داشت.

 4. اگر کسی در خواب شیرینی خورد و یا کسی به او شیرینی داد، شادی و روزی حلال و خشنودی و رضایت او را در بر خواهد داشت.

 5. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن شیرینی ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر ببیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 6. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه است:
  مال حلال،
  منفعت،
  علم و حکمت،
  فرهنگ،
  ثنای نیکو،
  کنیزکی خوبروی.

 7. تعبیر خواب شیرینی
  تعبیر خواب شیرینی 1ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد . 2ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

 8. حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود. دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید. اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

 9. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

  ۲ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

  ۳ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

 10. محمدبن سیرین گوید :
  دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 11. حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود
  اول: مال حلال.
  دوم: منفعت.
  سوم: علم و حکمت.
  چهارم: فرهنگ.
  پنجم: ثنای و مدح نیکو.
  ششم: کنیزکی خوبروی

 12. یوسف نبی علیه السلام گوید :
  دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

 13. اگر در خواب ببینیم برای اموات شیرینی پخش میکنیم چه تعبیری دارد؟؟؟مثلا داماد یک خانواده برای پدر زن و مادر زنش شیرینی پخش کند.

 14. شوهرم یک بسته شیرینی ترواسه من وخونوادم آورد.ماخوردیم.درضمن من وشوهرم مدتیه که قهریم.تعبیرش چی میشه؟

 15. خواب دیدم عمه م که فوت کرده برای من شکلات اورد و همه رو خوردم تعبیرش چیه؟

 16. آیااین محصول واسه دماغ هایی که عقابی شکل هست وافتادگیت داره مناسبه

 17. سلام
  خواب دیدم ک در خواب همه گلدون برگ دارن ب رنگ سبز هست و من هم مثل بقیه گدون برگ دارم ولی برگ من صورتی بود نه سبز
  میشه تعبیرش رو لطف کنید

 18. توخواب دیدم تو یه جمعی شیرینی پخش کردن من خودم خوردم و برای یه نفر هم از اون شیرینی برداشتم.تعبیرش چی میشه؟!

 19. سلام دختر خالم عقد شوهرش سید دیشب برا اولین شب رفته خونه پدر شوهرش میگه خواب دیدم تو ی روز بارونی داری شیرنی پخش میکنی میگی شیرینی کار پسرمه حل شده تعبیرش چیه عزیزان؟

 20. سلام من مادرم خواب دیده ک به من میگه برو چند بسته شیرینی بخر ببر مسجد پخشش کن تعبیرش چیه؟؟

 21. محمدبن سیرین گوید :
  دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 22. حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود
  اول: مال حلال.
  دوم: منفعت.
  سوم: علم و حکمت.
  چهارم: فرهنگ.
  پنجم: ثنای و مدح نیکو.
  ششم: کنیزکی خوبروی.

 23. یوسف نبی علیه السلام گوید :
  دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

 24. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود. دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید. اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

 25. لطفا خواب مرا تعبیر کنید.
  من یه پسر هشت ساله دارم که خواب دیدم از دهان او همراه با خون جانوران ریز زنده بیرون می آیند که بعد از بیرون آمدن بزرگ می شوند و به شکل های گوناگون در میآید مثلا یک بار این جانور به شکل پرنده در می آید و بار دیگر به شکل ماهی و من هم آب فراوان می گیرم که کشته شوند ولی همچنان ادامه دارد و پسر من با استفراغ این جانورها از دهانش بیرون می آید لطفا تعبیر کنید زیرا ذهنم را به خودش مشغول کرده. مچکرم

 26. با سلام…من خودم یه بار خواب دیدم دارم استفراغ می کنم که یک روز بعدش هم سرما خوردم و از کار زندگی افتادم هنوز هم قشنگ خوب نشدم.5 روزه…

 27. بایدبیشترمراقب اعمالتون باشید.خواسته یا ناخواسته مرتکب گناه بزرگی شدید که باید توبه کنید

 28. خواهرم هر شب در خواب میبیند که شیرینی میخورد

 29. در خواب دیدم که وارد صحن امام زاده ای شدم که از زمین آن شربت خاکشیر می جوشید من یک لیوان از آن خوردم و جلوتر که رفتم چند خرمالو در سبد بود که یکی از آن ها که بزرگ و رسیده و شیرین بود اما لکه سفیده داشت را خوردم. تعبیر خواب من چیست؟

 30. خواب شیرینی خوردن با اون کسی که دوستش داری

 31. سلام من خواب دیدم با دوست داداشم تو ظرفش شیرینی میخوردیم لطفاً تعبیرش چی میشه ممنون میشم:)

 32. تعبیر خواب شما اینست که منفعت و یا علم و یا خوبی به شما می رسد که یحتمل شما از ان دوست برادرتان تفکر بد درذهن دارید در صورتیکه ادمی است که کار های خوبی انجام میدهد و به شما خیر میرساند

 33. خواب دیدم که شیطان وارد منزلمون شد و کتاب قرآنمون برداشت با خودش برد ولی من نزاشتم وسایل شخصیم را ببرد لطفا تعبیرش کنید با تشکر

 34. جایی مهمانی رفتم خانم منزل به خودم شیرینی داد و به بچه م تخمه، تعبیرش چیه؟ لطفا”

 35. من خواب دیدم با یکی که خیلی خیلی دوسش دارم ولی خیلی نمی شناسمش تو یه مسافرتیم با بقیه یه دوستام :-?:

 36. من خواب دیدم دوستام اومدن خونمون..خونمون خیلی ریخت و پاش بود….جند تا شیرینی که خیلی خوشمزه به نظر میومد گذاشتم تو بشقاب بردم واسشون

 37. من خواب دیدم که عمه ام درامتحانات قبول شده وشیرینی پخش می کند

 38. عالی عالی مرسی

 39. خواب دیدم در یک شیرینی فروشی هستم فکر می کنم برادرم هم با من بود فردی وارد شیرینی فروشی که از فامیلمان است و سید است اما رابطه ای با اون نداریم اما من می دانستم اون کیه ،آمد ویک جعبه یک کیلوئی شیرینی خرید ورفت و ما همچنان صحنه را نگاه می کردیم و هیچ صحبتی و صدائی نبود.

 40. سلام من خواب دیدم پسری که خواستگارمه داره بهم شیرینی میده منم میخورم تعبیرش چیه؟

 41. قبل از اذان صبح خواب دیدم کسی که دوستش دارم برام شیرینی آورد.
  بیرون منتظر موند تا با هم بریم.
  یه لباس آبی هم خریدم.

 42. شیرینی شور خوردن تو خواب تعبیرش چیه لطفا

 43. سلام. من در خواب دیدم که دور و بر من آنقدر باران شده که همه جا پر آب است تعبیرش چیست. لطفاً سریع جواب را برایم بگویید.

 44. در مهمانی بزرگ خانواده پدرم بودم در خانه قدیمی پدربزرگم عمه ام به سمت من آمد گفت تو شیرنی نخوردی و یکی به من شیرنی طر داد من هم خوردم .

 45. اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ خوردن‌، دادن‌، گرفتن‌ یا سرقت‌ شیرینی‌ هستید، یعنی‌ مسایل‌ و مشکلات‌و اختلاف‌ نظرها و مشاجرات‌ بی‌اهمیت‌ و پیش‌ پا افتاده‌ای‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ خواهید سپرد که‌آزارتان‌ می‌دهند. اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ پختن‌ و درست‌ کردن‌ شیرینی‌ هستید، این‌ خواب‌ معنای‌بسیار مثبتی‌ دارد و نشان‌ دهنده‌ احساسات‌ خوش‌ بینی‌ یا ترفیع‌ و ارتقایی‌ در مقام‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌شما است‌.

 46. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرینی‌ها، شادی و خوشحالی، و همچنین رزق و روزی حلال می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد.

 47. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «لقمه» شیرین در دهان گذاشته‌ای، یـعـنـی حرف خوشایندی می‌زنی .

 48. اگر ببینی کسی به تو شیرینی داده است، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عزرائیل چیز شیرینی به تو داده است، یـعـنـی جان دادن و مردن تو به آسانی و بدون درد و رنج صورت می‌گیرد

 49. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شیرینی عبارتند از: 1- مال حلال 2- منفعت 3- علم و حکمت 4- فرهنگ 5- تحسین و ستایش خوب و درست 6- «کنیزک» زیبا.

 50. چرا هر سایتی تعبیر شکلات رو بچیز نوشته؟ یجا نوشته گناه. یجا نوشته مال برای خانواده . می‌شه شما تعبیر کنید؟.خواب دیدم از مادر بزرگم 4 عدد شکلات گرفتم که یکی از آنها بزرگتر و سه تای بقیه کوچک تر بودند.و رنگ پوست شکلات ها مشکی زرد بود. بعد از خواب بلند شدم. اونارو نخورده بودم

 51. شاید کسی بخواهد به شما سود و منفعتی برساند و باعث آسایش شما شود، ولی دقت کنید که شاید بخشی از آن برای شما فائده ای نداشته باشد و می بایست از آن اجتناب کنید.

 52. با سلام و احترام – خواب دیدم که پدرم 2 جعبه شیرینی خامه ای گرفته و هم چنین یک سری خرید دیگه که دقیقا یادم نیست انگار کفش هم توش بود یکی از جعبه های شیرینی رو آورد پیش همه فکر میکنم همه ی اعضای خانواده نفری یک شیرینی رو خوردن یکی از برادرام رو دقیقا یادم هست که خورد . و پدرم آن یکی جعبه ی شیرینی روقایم کرد که برادرم نبیند و نخورد چون گفت که زیاد شرینی میخورد و زود تمام میکند

 53. احتمالاً این خواب از کمک و یاری یا رساندن سود و منفعت و آسایشی می گوید که نحوۀ انجام آن نادرست است. شاید این خواب اخطاری به خود شما دربارۀ خوبی به دیگران باشد.

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات