فک و فامیله داریم

فک و فامیله داریم

فک و فامیل ما داریم

Fak Famil Ma Darim

رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه :

فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟

کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار

مامان بزرگه آپدیته داریم ؟

فک و فامیل ما داریم

Fak Famil Ma Darim

یه پسر خاله دماغ عملی ابرو برداشته دارم

البته گفتن پسره، اما هنوز کسی نتونسته نشانه هاشو ببینه

آخه اینم دختر خاله نه ببخشید  پسر خاله  ما داریم

فک و فامیل ما داریم

Fak Famil Ma Darim

رفته بودیم ختم یکی از فامیلامون دختر برادر مرحوم چادر سیاه سرش بود

همچین می زد رو پای خودش و گریه می کرد آدم دلش کباب می شد

نمی دونم یهو چی شد چادرش افتاد دیدیم یه لنگه کفش دستشه داره محکم می زنه زمین

فامیله عوام فریبه داریم

فک و فامیل ما داریم

Fak Famil Ma Darim

ادامه ی مطلب